Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Klasyfikacja odpadów

Logo klasyfikacji odpadów Historia odpadów jest tak długa, jak historia człowieka. Znaczący napływ nieczystości odnotowano na przełomie XIX i XX wieku, w dobie postępującej industrializacji. Wówczas zaczęto dostrzegać negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne.

Odpady to substancje i materiały – ciekłe bądź stałe, powstałe wskutek działalności człowieka, w swojej formie nieprzydatne, a stanowiące obciążenie dla środowiska. Oczywiście spora część odpadów nadaje się do recyklingu, stanowią one cenne źródło surowców wtórnych.Odpady składowane są na wysypiskach lub utylizowane w spalarniach odpadów.

Rocznie każdy z nas produkuje ponad 350 kg śmieci. Polska i tak ustępuje pola krajom Europy Zachodniej, których mieszkańcy produkują ponad 1000 kg śmieci. W Polsce funkcjonuje kilkaset składowisk, które są w większości przepełnione. Receptą na to ma być nowa ustawa o odpadach, która wprowadza bardzo wysokie normy w zakresie sortowania odpadów i odzysku surowców wtórnych. Dzięki temu, większość odpadów komunalnych trafiać będzie do tzw. RIPOK-ów (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

Ze względu na miejsce powstania odpadów, możemy wyróżnić kilka ich grup: