Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu (potocznie KPO) to podstawowy dokument służący ewidencji odpadów. Obowiązek ewidencji wytwarzanych odpadów wprowadza art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Poza KPO, do ewidencji odpadów wykorzystuje się także inny dokument – kartę ewidencji odpadu.

Karta przekazania odpadu potwierdza przekazanie odpadów do odbiorców. Obowiązek wystawienia KPO spoczywa na wytwórcy odpadu – musi on wypełnić i wystawić kartę przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy. Istnieje możliwość przekazywania odpadów za pomocą firmy transportowej, pod warunkiem, że na karcie zostaną uwzględnione dane odbiorcy odpadów wraz z miejscem dostarczenia. Firma transportowa powinna na karcie poświadczyć wykonanie usługi wywozu odpadów.

KPO sporządzana jest w 3 egzemplarzach. Każda ze stron występujących na karcie – posiadacz odpadu, transportujący odpad oraz odbierający odpad, powinna posiadać po jednym egzemplarzu uzupełnionej karty.

Oczywiście ww. procedura w przypadku usług o charakterze ciągłym i cyklicznym jest dość skomplikowana. Ustawodawca, jeśli współpraca odbywa się z tym samym odbiorcą i tym samym transportującym, dopuszcza wystawianie KPO raz w miesiącu.

W przypadku, gdy posiadacz odpadu jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów (np. osoba fizyczna) – nie jest wymagane sporządzanie kart przekazania odpadów.

Co powinna zawierać karta przekazania odpadu:

Art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach określa co powinno znajdować się na dokumentach przekazania odpadów, tj:

  1. imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  2. miejsce przeznaczenia odpadów – w przypadku wytwórcy odpadów;
  3. sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;
  4. miejsce pochodzenia odpadów

Wzory kart:

Poniżej znajdą Państwo wzory kart przekazania odpadu (wersja *.pdf) – do pobrania

karta-przekazania-odpadau.pdf