Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Odpady niebezpieczne

Odpad niebezpieczny

Odpady niebezpieczne to odpady, stanowiące szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wymaga szczególnego nadzoru i uważnej kontroli.

Wyszczególnienie wszystkich typów odpadów niebezpiecznych jest zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska ws. katalogu odpadów. Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w gospodarstwach domowych.

Odpady niebezpieczne nie są jednolite. Da się wśród nich wyróżnić kilka grup:

  • baterie i akumulatory,
  • odpady azbestowe,
  • odpady medyczne i weterynaryjne,
  • odpady zawierające PCB,
  • oleje smarowe.

Składowanie odpadów każdej z tych grup wymaga specyficznych metod postępowania.

Według ustawy o odpadach, odpady niebezpieczne są to:

  • środki pirotechniczne o właściwościach wybuchowych (15, H1),
  • farby o właściwościach drażniących (12, H4),
  • baterie zawierające ołów i kadm o właściwościach toksycznych (37, C11, C18, H6).