Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Odpady zielone i bioodpady

Sterta odpadów organicznych

Ustawa nowelizacyjna z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniając ustawę o odpadach wprowadziła do jej tekstu nowe definicje odpadów zaliczanych do komunalnych, ale traktowanych w sposób specjalny przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Są to:

  • bioodpady zdefiniowane w pkt 3a dodanym do art. 3 ust. 3 u.o. jako ulegające biodegradacji odpady z terenów zielonych, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność,
  • odpady zielone zdefiniowane w pkt 8b dodanym do art. 3 ust. 3 u.o. jako stanowiące część roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.

Dodać należy, że nowe pojęcie bioodpadów nie zastępuje znanego ustawie o odpadach już w wersji pierwotnej pojęcia odpadów ulegających biodegradacji, zdefiniowanego w art. 3 ust. 3 pkt 7 tej ustawy jako odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Bioodpady są zatem jednym z rodzajów odpadów ulegających biodegradacji.