Zakład robót sanitarnych
tel. 42 712 57 21 42 712 60 34 42 607 844 840

Wywóz odpadów komunalnych

Śmieciarka do wywozu odpadów Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku ,,O zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w sposób zasadniczy przebudowała system dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. W nowym systemie to gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady i sposób ich zagospodarowania.

Głównymi celami znowelizowanej ustawy są (punkty zacytowane wg tekstu ustawy):

  • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
  • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji
    kierowanych na składowiska odpadów,
  • eliminacja nielegalnych składowisk oraz zmniejszenie zaśmiecania lasów i terenów rekreacyjnych,
  • monitorowanie sposobu postępowania z odpadami zarówno przez właścicieli nieruchomości jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Z.R.S. „Sanator” Sp. z o.o. zapewnia odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i niesegregowanych) od klientów indywidualnych, osób fizycznych będących mieszkańcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Oferujemy nowoczesne, ekologiczne pojemniki o pojemnościach 120, 240, 440, 660 i 1100 l, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości. Materiał ten gwarantuje wysoką odporność na erozję chemiczną, atmosferyczną oraz zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną.

W miejscach, w których pojemniki są narażone na podpalenia lub inne mechaniczne uszkodzenia spowodowane działaniami mieszkańców, stosujemy tradycyjne kosze stalowe o pojemności 1100 l.

Odpady komunalne firma Z.R.S. „Sanator” Sp. z.o.o odbiera bezpylnymi śmieciarkami marki MAN, na zabudowie Faun i Haller o pojemności od 7 do 22 m3.

Śmieciarka - wywóz śmieci

Śmieciarka - wywóz odpadów